Our Team

Directorate
 

Miroshnychenko
Oleksiy

President

Prytomanov
Sergiy

Vice-President

Kolyshko
Rodion

Director