Формування та розвиток системи професійних кваліфікацій

Підрозділи:
Формування та розвиток галузевих рад
Оцінювання результатів неформального навчання
Впровадження Національної рамки кваліфікацій
Розвиток системи професійних стандартів
Забезпечення якості професійної освіти

Одним з основних завдань для країн та економік в усьому світі сьогодні є забезпечення сталого зростання та розвитку. Важливим аспектом такого розвитку є зростаюча потреба в посиленні взаємозв’язку між ринком праці та системою освіти. Ринок праці потребує кваліфікованих фахівців з відповідним рівнем освіти і професійної підготовки, який спирається на актуальні потреби роботодавців в компетентностях фахівців.

Професійні кваліфікації є тією ланкою, що пов’язує ринок праці і сферу професійного навчання. Саме кваліфікації є основою для розроблення програм професійного навчання і через кваліфікації забезпечується відповідність професійної підготовки потребам ринку праці. Це означає, що роботодавці, професійні організації мають відігравати визначальну роль у процесі розроблення кваліфікацій, і чим активніша їх участь, тим більшу цінність має кваліфікація на ринку праці.

З метою забезпечення повноцінної участі представників ринку праці у процесах, пов’язаних з розробленням кваліфікацій, забезпеченням якості професійної освіти, оцінюванням і визнанням результатів професійного навчання, Інститутом ініційовано створення незалежного професійного майданчику для ведення діалогу у сфері професійних кваліфікацій, розвитку співпраці між соціальними партнерами, організаціями професійного самоврядування, іншими організаціями та установами, які зацікавлені у реформуванні системи професійної підготовки та навчання.

Формування та розвиток галузевих рад

Участь представників ринку праці в процесах, пов’язаних з професійною підготовкою та підвищенням кваліфікації працівників, визнається найкращим шляхом для забезпечення потреб підприємств в кваліфікованих кадрах та потреб осіб у професійній освіті.

Відсутність партнерства органів влади, навчальних закладів, роботодавців, професійних спілок, фахових об’єднань з метою підготовки кадрів та професійного навчання суттєво обмежує можливості працевлаштування випускників навчальних закладів, зменшує ефективність витрат на підготовку фахівців, гальмує інноваційний розвиток економіки.

Одним з підходів до встановлення такого партнерства є створення галузевих рад для ведення діалогу між ринком праці та системою професійної освіти. Галузеві ради мають стати платформами для співпраці роботодавців, професійних спілок, навчальних закладів, наукових установ, органів влади з метою розроблення професійних стандартів та кваліфікацій.

Міжнародний досвід показує, що, крім розроблення професійних стандартів та кваліфікацій, галузеві ради зазвичай надають аналіз розвитку галузі економіки, у тому числі вимоги до компетентності працівників. Також, вони підтримують стратегію розвитку професійної освіти та підготовки шляхом надання інформації про потреби галузі зі сторони ринку праці.

Інститут сприятиме становленню такої форми соціального партнерства, надаватиме методологічну та методичну допомогу щодо створення і діяльності галузевих рад, здійснюватиме формування і ведення реєстру галузевих рад, розроблятиме та реалізовуватиме професійні програми підготовки та підвищення кваліфікації їх працівників.

Оцінювання результатів неформального навчання

Традиційно процедури оцінювання пов’язуються з процесом формального навчання. Проте, проходження формального навчання не завжди є обов’язковою вимогою для здобуття кваліфікації. Працівник з відповідним досвідом роботи може володіти навичками й уміннями і без навчання в навчальному закладі під керівництвом викладачів, та набути необхідні на ринку праці компетентності в рамках неформального навчання або практичного досвіду роботи.

Для більшості людей визнання професійних знань та навичок, здобутих ними під час трудової (професійної) діяльності, може бути важливим моментом, особливо при зміні місця роботи. Визнання їх досягнень також може мати значний вплив на суспільство, оскільки багато людей, окрім основної роботи, займаються підприємницькою діяльністю, або зайняті як робітники у неформальному секторі економіки.

З впровадженням Національної рамки кваліфікацій і професійних кваліфікацій з’являється можливість розвивати систему офіційного визнання результатів неформального навчання. В рамках такої системи оцінюється відповідність набутих особою знань, умінь, навичок, інших особистих якостей вимогам кваліфікації (або професійного стандарту), яке завершується офіційним визнанням професійної компетентності успішних кандидатів (сертифікацією).

Інститут сприятиме становленню та розвитку системи офіційного визнання неформального навчання, братиме участь у розробленні вимог до процедур оцінювання, в організації навчання експертів, а також сприятиме поширенню використання методів оцінювання і визнання компетентностей, набутих особою в результаті неформального навчання та досвіду роботи, і на сферу формальної професійної освіти.

Впровадження Національної рамки кваліфікацій

Із впровадженням Національної рамки кваліфікацій (НРК) Україна намагається зробити кваліфікації більш актуальними та відповідними потребам ринку праці, забезпечити узгодженість між усіма рівнями освіти, а також сприяти цілісності й прозорості національної системи кваліфікацій в цілому.

Національна рамка охоплює усі рівні освіти та типи кваліфікацій - загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти, а також професійні кваліфікації - та встановлює кваліфікаційні рівні, за якими кваліфікації можуть бути визнані в Україні.

Проте, незважаючи на вже трирічний термін з моменту її прийняття (затверджена постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23 листопада 2011 р. N 1341), сьогодні  Національна рамка кваліфікацій практично не використовується як органами влади, так і навчальними закладами та представниками ринку праці.

У контексті Національної рамки кваліфікацій кваліфікація визначається як стандарт (норма) щодо того, що особа повинна знати/розуміти та вміти робити/бути здатною продемонструвати після завершення навчання, а також як офіційне підтвердження того, що особа відповідає визначеним у стандарті очікуванням.

Кваліфікація використовується з метою формування вимог до освітніх програм, оцінювання та сертифікації досягнутих особою результатів навчання, зокрема з метою визнання результатів неформального навчання.

Інститут сприятиме належному функціонуванню НРК шляхом експертно-консультативної допомоги у розробленні кваліфікацій різними зацікавленими сторонами, забезпечення координації, узгодженості дій при розробленні професійних кваліфікацій та застосування мінімальних вимог до їх якості.

Також інститут братиме участь у розробленні та апробації методики співставлення розроблених кваліфікацій відповідно до рівнів НРК, здійснюватиме формування та ведення реєстру кваліфікацій, розроблених соціальними партнерами, організаціями професійного самоврядування, іншими заінтересованими організаціями та установами.

Розвиток системи професійних стандартів

Спроможність працівника виконувати роботу продуктивно, ефективно, беручи на себе відповідальність та у співробітництві з іншими, є необхідною вимогою до успішного виконання професійних завдань та обов’язків.

Розроблення та присвоєння кваліфікацій, які мають прямий зв’язок з вимогами ринку праці, ставить питання щодо розроблення стандартів, які б описували вимоги до компетентностей (здатностей) працівника, необхідних для виконання певної роботи або професійної (трудової) діяльності певного виду. З цією метою ініційовано роботу з розроблення професійних стандартів.

Професійний стандарт (ПС) розробляється з метою використання різними зацікавленими сторонами, у тому числі:

  • роботодавцями, їх об’єднаннями, організаціями професійного самоврядування при розробленні кваліфікацій та з метою оцінювання професійної компетентності працівників;
  • кадровими службами підприємств під час визначення профілів посад та планування професійного розвитку працівників;
  • навчальними закладами під час розробки освітніх програм професійної підготовки та підвищення кваліфікації;
  • органами із забезпечення якості освіти як орієнтир для розроблення освітніх стандартів та формування вимог до забезпечення якості освітніх програм;
  • школами під час професійної орієнтації учнів;
  • учнями, їх батьками, студентами, працівниками під час визначення можливостей кар'єрного та професійного зростання.

Інститут сприятиме розробленню та використанню ПС усіма зацікавленими сторонами шляхом надання методичної допомоги галузевим радам, іншим зацікавленим установам та організаціям з питань розроблення професійних стандартів та кваліфікацій, здійснюватиме формування і ведення реєстру розроблених ПС, поширюватиме інформацію щодо можливостей їх використання.

Забезпечення якості професійної освіти

Кінцевою метою участі соціальних партнерів у процесах, пов’язаних із розробленням програм професійної підготовки, оцінюванням та визнанням професійних компетентностей є встановлення довіри бізнесу до якості кваліфікацій працівників, надання впевненості, що інвестиції у розроблення нових кваліфікацій призведуть до змін у якості професійної підготовки працівників та підвищать їх конкурентоздатність та мобільність на ринку праці.

Питання забезпечення якості професійної освіти, робота над критеріями, принципами та методами, які стимулюватимуть навчальні заклади, інші установи та організації, що здійснюють професійне навчання, постійно працювати над забезпеченням та покращенням якості освітньої діяльності, є одним з пріоритетних напрямів роботи Інституту.

Інститут допомагатиме навчальним закладам, заінтересованим установам та організаціям у забезпеченні врахування  вимог професійних стандартів при розробленні освітніх стандартів, програм професійної підготовки або їх окремих складових (модулів), братиме участь у формуванні результатів навчання та їх незалежному оцінюванні, сприятиме визнанню таких програм та модулів з боку ринку праці; братиме участь у моніторингу якості професійної освіти.