EN UA
@

Аналітичні матеріали

Професійні стандарти і кваліфікації у країнах з високорозвинутою економікою

Професійні стандарти і кваліфікації у країнах з високорозвинутою економікою / Л. П. Пуховська, А. О. Ворначев, С. В. Мельник, Ю. І. Кравець; за наук. ред. Л. П. Пуховської. – К.: «НВП Поліграфсервіс», 2014. – 176 с.

Колективна монографія присвячена дослідженню новітніх тенденцій розвитку професійних стандартів і кваліфікацій у країнах із високорозвинутою економікою. Аналізуються особливості стандартизації професійної освіти і навчання, пріоритетні  напрями  політики  Європейського  Союзу  в  галузі  професійної освіти і навчання; характеризується сучасний стан, етапи та проблеми розроблення і впровадження Національних рамок кваліфікацій в країнах ЄС; здійснюється порівняльний аналіз стандартів і кваліфікацій у країнах ЄС; пропонуються головні напрями використання в Україні європейських ідей та позитивного досвіду розбудови сучасних кваліфікаційних систем в ЄС.

З виданням можна ознайомитися за посиланням


Професійний розвиток персоналу підприємств у країнах Європейського Союзу

Професійний розвиток персоналу підприємств у країнах Європейського Союзу: посібник / Л. П. Пуховська, А. О. Ворначев, С. О. Леу; за наук. ред. Л. П. Пуховської. – Київ: ІПТО НАПНУ. 2015. – 176 с.

У  посібнику,  підготовленому  на  основі  аналізу  чинних  документів, матеріалів  порівняльних  досліджень  Європейського  Центру  розвитку професійної  освіти  і  навчання,  монографічних  досліджень  та  європейської періодики,  охарактеризовано  сучасний  стан  і  тенденції  професійного розвитку персоналу підприємств у країнах Європейського Союзу в контексті стратегії  «Європа-2020».  Розкрито  особливості  та  сучасні  моделі фінансування  професійного  навчання  і  розвитку  персоналу  підприємств  у країнах  ЄС.  Проаналізовано  дидактичні  засади  підготовки викладацького персоналу  для  системи  професійної  освіти  і  навчання  в  країнах Європейського  Союзу.  Запропоновано  рекомендації  щодо  використання  в Україні  європейського  досвіду реалізації  програм  професійної  підготовки і розвитку персоналу на виробництві.

З виданням можна ознайомитися за посиланням


 

Оцінка попиту на професії, які затребувані на ринку праці

Дослідження  «Оцінка  попиту  на  професії,  які  затребувані  на  ринку  праці»  пiдготовлено  в рамках проекту «Економiчне і соцiальне вiдновлення Донбасу», що реалiзується Програмою Розвитку ООН в Українi за фiнансової пiдтримки Уряду  Японiї. Виконавцем дослідження є Київський міжнародний інститут соціології.

Дане дослідження виконано аби визначити перелік професій, які користуються найбільшим та стійким попитом на ринку  праці  в  тих  регіонах,  що  прийняли  найбільшу  кількість  внутрішньо переміщених осіб. Дослідження  включало  в  себе аналіз статистики Державної служби зайнятості, контент-аналіз найбільш популярних сайтів працевлаштування, опитування експертів із працевлаштування у цільових регіонах: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Одеська, Полтавська, Харківська області та м. Київ.

Завдання дослідження:

  • визначити перелік  професій, що  користуються  найбільшим  попитом  на  ринку  праці в розрізі регіонів України, в яких проживає найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб;
  • описати динаміку попиту на  професії, що користуються найбільшим попитом на ринку праці в цільових регіонах, для визначення професій, на які існує стабільний попит;
  • визначити,  яких  компетенцій  не  вистачає  пошукачам  відповідних  професій  для зайняття наявних вакансій;
  • сформувати  рекомендації  щодо  змісту  короткотермінових  навчальних  заходів,  які дозволяють отримати професії та компетенції, на які існує попит на ринку праці.

З результатами можна ознайомитись за посиланням


 

Аналіз існуючої практики регулювання професійних кваліфікацій в Україні

Робочий документ для обговорення, липень 2015.

Підготовлено Мельником С. В. для Європейського фонду освіти.

У документі представлено огляд існуючої в Україні практики регулювання професійних кваліфікацій, зокрема, детальний аналіз застосування Класифікатора професій, Довідника кваліфікаційних характеристик, Переліків  освітніх програм та освітніх стандартів.

Результати дослідження планується обговорити на семінарі Європейського фонду освіти у вересні цього року з метою пошуку напрямів модернізації існуючої в Україні системи кваліфікацій у контексті європейського досвіду створення національних систем кваліфікацій.

З дослідженням можна ознайомитися російською мовою.

 


 

Вища освіта України: стан та проблеми

Автори: Жиляєв І. Б., Ковтунець В.В., Сьомкін М.В.  

У роботі запропоновано опис сучасного стану системи вищої освіти України, аналіз базових положень нормативно-правового забезпечення реформ вищої освіти, динаміки розвитку української вищої школи.

Метою видання є представлення впорядкованого бачення стану і проблем системи вищої освіти України, запропоновано авторське бачення потенціалу реформ вищої школи.

З виданням можна ознайомитися за посиланням.


 

Професійні стандарти: теорія і практика розроблення: колективна монографія

Представлена монографія містить  матеріали  щодо вітчизняного  та  зарубіжного  досвіду  розроблення  професійних  стандартів, висвітлює концептуальні підходи до створення професійних стандартів як основи стандартів професійно-технічної освіти.

З виданням можна ознайомитися за посиланням.

 

 


 ОСВІТА ПРОТЯГОМ УСЬОГО ЖИТТЯ: оцінка та визнання кваліфікацій

Посібник містить нормативно-регулюючі російські та європейські документи, що обгрунтовують своєчасність проекту для російського та європейського професійної освіти, його актуальність і практичну спрямованість. Всі документи супроводжуються коментарями авторів-укладачів, конкретизують завдання проекту і його європейський контекст.

Посібник призначений для всіх, хто цікавиться створенням системи оцінки та визнання результатів навчання, отриманих у ході як формального, так неформального і спонтанного навчання.

З дослідженням можна ознайомитися російською мовою.


 

Книга 1. «Інноваційні форми практичного навчання та співпраці роботодавців і професійних освітніх організацій»

У центрі уваги посібника - досвід організації практичного навчання в системі професійної освіти і навчання у Фінляндії та Росії.

Посібник являє сучасні види та інноваційні форми практичного навчання та рекомендації щодо їх застосування при підготовці студентів за програмами середньої професійної освіти, навчанні кадрів у системі внутрішньофірмового навчання; у підвищенні кваліфікації викладачів і працівників компаній, що займаються наставництвом і оцінкою компетенцій на демонстраційному кваліфікаційному іспиті.

Посібник носить практичний характер і буде цікаво широкому колу читачів, зацікавлених у розвитку системи професійної освіти.

З виданням можна ознайомитися можна ознайомитися російською мовою.


Книга 2. «Валідація результатів попереднього навчання в системі оцінки і сертифікації кваліфікацій»

У посібнику представлені підходи створення системи валідації в європейських країнах і досвід апробації основних елементів даної системи освітніми організаціями середньої та вищої професійної освіти Санкт-Петербурга і Ленінградської області, які беруть участь в проектах.

Посібник розглядає можливості впровадження валідації у розвивається в даний період систему оцінки і сертифікації кваліфікацій Росії і пропонує модель процесів валідації результатів попереднього навчання, оцінки та сертифікації кваліфікацій.

Посібник носить практичний характер і буде цікаво широкому колу читачів, зацікавлених у розвитку системи сертифікації кваліфікацій та професійної освіти в цілому.

З виданням можна ознайомитися можна ознайомитися російською мовою.

Проектування програм вищої освіти

З прийняттям нового Закону України «Про вищу освіту» одним з найбільших викликів, які стоять перед університетською спільнотою, стає проектування освітніх програм.

Відповідно до чинного Закону освітні програми розроблюються на основі стандартів вищої освіти, які визначатимуть вимоги до результатів засвоєння програм (у вигляді переліку компетентностей випускника). Водночас, на даний час в Україні не існує ані нової методології розроблення як самих стандартів вищої освіти, так і проектування програм вищої освіти.

Відповідно до європейських рекомендацій (Довідник користувача ЄКТС, 2015 основною методологією проектування освітніх програм визнається методика проектування програм, створена в рамках проекту «Тюнінг».

В рамках європейсько-російського проекту «Тюнінг Росія» підготовлено інформаційний огляд «На шляху до порівнянності програм вищої освіти», в якому представлено основні результати і висновки, отримані в результаті використання методології «Тюнінг» при проектуванні програм вищої освіти в Росії.

З виданням можна ознайомитися можна ознайомитися російською мовою.